ONZE REGELS ZIJN SIMPEL: je bent op tijd of je bent te laat. Als je te laat bent, moet je OP TIJD vertrekken!

HUISREGLEMENT :

Inleiding : Bocca Juniors Academy wil er toe bijdragen dat de leden met PLEZIER kunnen voetballen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport zijn belangrijk. Bocca Juniors Academy wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. Bocca Juniors Academy moet een ontmoetingsplaats zijn en waar sporters, supporters, ouders, begeleiders, trainers en bestuurders gezamenlijk met plezier en voldoening voetbal kunnen beoefenen of ervan genieten. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De club heeft daartoe deze gedragsregels opgesteld. Het bestuur draagt de gedragscode actief uit. De trainers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie bij het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen waarover de projectleider El Harcha Aziz kan beslissen. 

Sportaccommodatie :

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft.

 • GEDRAGREGELS VOOR ONZE JEUGDSPELERS¬†¬† ¬† ¬†
 • GEDRAGREGELS VOOR TRAINERS
 • GEDRAGREGELS VOOR DE OUDERS VAN JEUGDSPELERS¬†¬† ¬† ¬†‚Äč‚Äč‚Äč‚Äč

Gebruikers (spelers, trainers, begeleiders, supporters ) respecteren volgende punten:

 • Wie rommel maakt, ruimt dit zelf op. De trainers en afgevaardigden zijn de eindverantwoordelijken voor het opruimen van de kleedkamers en de terreinen ( bij alle trainingen ) en het terugplaatsen van de doelen na de training. Bij herhaalde inbreuk kan een waarborgsom op de onkostenvergoeding worden ingehouden als garantie voor de goede naleving.
 • Er wordt geen glas of andere breekbaar materiaal meegenomen naar het trainingscomplex 
 • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn er om op te voetballen. Loop om het veld heen als je naar de andere kant moet.
 • Blijf als toeschouwer achter de hekken / reclameborden tijdens een training.
 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine .
 • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst.
 • Auto’s worden geparkeerd op de daarvoor bedoelde parkeerplaatsen.
 • De toegangen naar de velden worden in het belang van de veiligheid vrijgehouden.
 • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex .

Gedragsregels voor onze jeugdspelers

STIPTHEID: 

 • Wees altijd minstens 15 minuten v√≥√≥r aanvang van de training aanwezig in de kleedkamer. 
 • Bij afwezigheid op een training of een wedstrijd, of als men omwille van gegronde redenen niet tijdig kan aanwezig zijn, verwittig je de trainer een dag op voorhand . Doe dit zelf, niet via een vriendje.

KLEDIJ EN MATERIAAL

 • V√≥√≥r en na de wedstrijd is het verplicht het gekregen trainingspak te dragen.
 • Heb respect voor zij die de kleedkamers kuisen. Het is ontoelaatbaar te gooien met modder, of het achterlaten van allerlei afval zoals, flessen, papier, enz….. of andere zaken die de vloer extra vuil maken. 
 • Voor de training heb je altijd verzorgde sportkledij mee. Loopschoenen heb je ook altijd mee.
 • Het dragen van beenbeschermers is tijdens de training verplicht. Ook tijdens de trainingen kunnen contacten tussen spelers zware gevolgen hebben. Draag daarom ook tijdens de trainingen beenbeschermers.

HOUDING VOOR JEUGDSPELER : 

 • Bij aankomst of vertrek van een training, begroet je de trainer en de ploegafgevaardigde met een gedag . Je spreekt je trainer aan met “trainer” + voornaam. 
 • Wees altijd beleefd tegen de trainer en afgevaardigde. Bij ontoelaatbaar gedrag tegen een ploeggenoot of trainer volgt onmiddellijk een sanctie. 
 • Heb ook eens zelfkritiek en zoek de schuld niet altijd bij een ander. Goede zelfkritiek is de basis voor het verbeteren van je eigen prestaties. Het bekritiseren of uitlachen van ploeggenoten is ontoelaatbaar.
 • Alle spelers nemen na de training een douche.
 • Om hygi√ęnische redenen raden wij aan badslippers te dragen in de doucheruimte.
 • Indien je een licht letsel hebt, meld je dit aan de trainer. Hij kan daar dan rekening mee houden bij de belasting voor jou, tijdens de training. 

Gedragsregels voor de trainers:

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing. 

      De Trainer:

 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.
 • Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
 • Brengt spelers passie bij voor het spel.
 • Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pilonnen, doelen, etc.).
 • Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
 • Bepaalt de opstelling van het team.
 • Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:
 • Geen ( ALCOHOL ) en of ( DRUGS ) gebruikt tijdens het trainen van een team.
 • Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.
 • Deel neemt aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 • Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen..
 • Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende co√∂rdinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

Gedragsregels voor ouders/voogden van onze spelers:

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

 • Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
 • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 • Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende co√∂rdinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging . 
 • Lidgeld op de gevraagde tijdstippen voldoen .
 • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld. 
 • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).
 • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld.